ISHINO TRADING CORPORATION

Corteco Ishino Corporation

2-8-13, Shiba-Daimon, Minato-ku, Tokyo 105-0012, Japan

Tel: 81(0)3-5405-8411    Fax: 81(0)3-5405-8412

E-mail: ishino@stone-tkk.com